Glen Coe – The Pumpin’s Fancy – Crossing The Minch @ Odin’s Krieger Fest, Brazil

Busindre Reel @ Rapalje Zomerfolk Festival

De melodie  “Busindre reel” is verkijgbaar op:

Continue reading “Busindre Reel @ Rapalje Zomerfolk Festival”

Rapalje Zomerfolk Festival: waar folk fans samenkomen!

Ons favoriete onderdeel van Zomerfolk is een hele bijzondere, namelijk het publiek! Continue reading “Rapalje Zomerfolk Festival: waar folk fans samenkomen!”

David & het Rapalje Zomerfolk Festival – Rapalje Show 13

Deze week vertelt David je alles over het Rapalje Zomerfolk Festival dat op 24 en 25 juni gehouden wordt in het Stadspark van Groningen!
Continue reading “David & het Rapalje Zomerfolk Festival – Rapalje Show 13”